Ærø Borgerenergifællesskab

Undersøgelse af fleksibelt elforbrug på Ærø
Som del af projektets første fase er vi er nu i gang med at kortlægge og analysere potentialet for fleksibelt elforbrug på Ærø. Vi søger i den forbindelse såvel private husstande som virksomheder, der vil biddrage til dette. Vil du biddrage med dette så skal du i første omgang bede dig udfylde nedenstående spørgeskema og returnere det til Ærøfonden, enten på mail kontakt@aeroefonden.dk eller aflevere det i postkassen hos Ærø Energi- & Miljøkontor på adressen Ellenet 10 i Marstal (den grå postkasse foran Navigationsskolens parkeringsplads). På baggrund af informationerne i spørgeskemaerne kan der efterfølgende blive yderligere behov for mere information, som vi vil kontakte dig om.

>>> Spørgeskema om fleksibelt elforbrug

Ærø Borgerenergifællesskab
På Ærø produceres der på årsbasis mere el fra øens vindmøller og solcelleanlæg, end hvad der forbruges på øen. Alligevel så dækkes en stor del af elforbruget med strøm som importeres, da der ikke er fuld samtidighed mellem produktionen fra vind/sol og elforbrug. Ligeledes eksporteres store mængder strøm fra især vindmøllerne, og samlet set er der derfor et uudnyttet potentiale for at reducere tab og omkostninger til eltransport ud og ind af øen.

Som borger eller virksomhed på Ærø er man i dag med til at betale for det nettab, som er forbundet til udveksling af strøm frem og tilbage i nettet. Ved enten at flytte forbrug, så der kommer større samtidighed med den lokale elproduktion, eller ved at kunne aftage og “gemme” overskudsproduktionen til tidspunkter, hvor der er brug for den, kan man dermed udnytte den lokale energiproduktion bedre og samtidigt belaste nettet mindre. Hvis dette giver anledning til besparelser for de kollektive elforsyningsvirksomheder, skal dette også afspejles i nettariferne.

Med de aktuelle høje priser på el, som samtidigt varierer meget over døgnet eller fra dag til dag, vil der samtidigt også være en økonomisk besparelse ved at flytte forbruget til de billigste timer, hvis man er såkaldt flex-afregnet (afregnet time for time).

Med stigende energipriser og nettariffer på transport af el giver det derfor god mening, hvis vi på Ærø enten kan styre vores energiforbrug efter, hvornår der er mest billig og grøn energi til rådighed eller hvis vi kan gemme den grønne og lokalt producerede strøm til når der er brug for den.

Kan man eksempelvis flytte dele af sit elforbrug til når naboens solcelleanlæg producerer mere strøm end naboen selv kan bruge, vil man lokalt kunne reducere nettabet ved ikke at skulle transportere strøm over lange afstande.

Ligeledes vil man med batteripakker på land og/eller i færgerne kunne aftage og lokalt produceret strøm når der er mest af den og den er billigst og forbruge den senere. Med øens store varmelagre på fjernvarmeanlæggene, har man også en stor lagringskapacitet, hvor man ved at benytte el til fjernvarmeproduktion kan udnytte den lokale og grønne elproduktion mere optimalt.

Lokale energifællesskaber, der er i stand til at levere vedvarende energi til lokalsamfundet, fremme energibesparelser og samtidig udjævne energiforbruget og levere fleksibilitet til det samlede energisystem, bliver i de kommende årtier et vigtigt supplement i den grønne omstilling.

Etablering af lokalt borgerenergifællesskab på Ærø
Med etablering af såkaldte borgerenergifællesskaber er der i lovgivningen åbnet op for, at man som en samlet gruppe i et borgerenergifællesskab kan købe, producere, forbruge, lagre og sælge energi. Der er således åbnet op for, at deltagere i et sådant fællesskab må handle energi mellem hinanden og at der kan opnås rabatter i de gældende nettariffer for deltagerne, såfremt man kan påvise effektiviseringer i forhold til belastningen af elnettet.

Ærøfonden har taget initiativ til oprettelse af et borgerenergifællesskab, hvor deltagerne kan få analyseret deres energiforbrug eller energiproduktion, hvorefter simuleringer kan vise, om der kan opnås:

 • Fleksibilitet og bedre samtidighed mellem produktion og forbrug lokalt;
 • Miljø- og klimamæssige besparelser ved lokalt samarbejde;
 • Synergi mellem deltageres energiprocesser ved udnyttelse af f.eks. spildvarme;
 • Værdiskabelse ved interne energihandelsaftaler og lokal balancering;
 • Værdiskabelse ved aggregering (opsamling) af regulerbart elforbrug; hos deltagerne til udbud i regulerkraft-markedet i DK-vest;
 • Bedre forsyningssikkerhed og modstandsdygtighed mod ekstreme energipriser;
 • Lokale samarbejder om opsætning af vedvarende energianlæg såsom varmepumper, jordvarmeanlæg, batteribanker, solceller og vindmøller.

I projektets første fase skal der indsamles og analyseres data om el- og varmeforbruget på Ærø fra udvalgte målgrupper. Ærøfonden søger derfor såvel private husstande som mindre og større virksomheder, der i første omgang vil bidrage med information om deres energiforbrug og mulighederne for at flytte rundt på dette. Herudover skal der også etableres en arbejdsgruppe, som skal arbejde for en snarlig selskabsdannelse for Ærø Borgerenergifællesskab, som sikrer god borgerinddragelse.

Principper og mål for Ærø Borgerenergifællesskab

 • Det er et mål med Ærø Borgerenergifællesskab, at samarbejdet bygger på demokratiske principper om borgerinddragelse gennem deltagelse;
 • Det er et mål at bruge energien produceret på Ærø bedst muligt lokalt;
 • Det er et mål at nedbringe Ærøs andel af importeret elforbrug til trods for en øget elektrificering af transport- og varmesektoren;
 • Ærøs import og eksport via søkabel i markedet for symmetrisk regulerkraft i DK-vest medregnes ikke i nævnte mål;
 • Energieffektiviseringer fra samarbejdet skal føre til klimareduktioner;
 • Deltagere er som udgangspunkt ikke forpligtet til kun at handle deres energiforbrug eller produktion inden for borgerenergifællesskabet, jævnfør gældende EU-regler;
 • Deltagelse i Ærø Borgerenergifælleskab må ikke føre til øget risiko for almindelige forbrugere i forhold til handel i det kommercielle energihandelsmarked;
 • Det er et mål for Ærø Borgerenergifælleskab at skabe øget engagement for den grønne omstilling;
 • Det er et mål at øge andelen af vedvarende energi i det ærøske energimiks for alle sektorer både i husstande, landbrug, kommune, uddannelse, erhverv og transport.

Finansiering af Ærø Borgerenergifællesskab

Projektomkostningerne til at dække oprettelsen af Ærø Borgerenergifællesskab, inklusive de indledende analyser og simuleringer, oprettelse af selskabsform med borgerinddragelse, samt øvrig organisering af principper for måling, samhandel og balanceydelser, udgør samlet 1,5 mio. kr. Disse projektomkostninger er finansieret dels gennem en egenfinansiering på 250.000 kr. fra Ærøfonden, 500.000 kr. fra RESponsible Island Prize hos Ærø Kommune og 750.000 kr. fra Energistyrelsens pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen.